Adatkezelési tájékoztató

 

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

– Home Staging Online Oktatás

 

Tisztelt Érintett! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatónkat, melyben összefoglaljuk a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat és az Ön jogait, annak figyelembe vételével, hogy Adatkezelőként maximálisan tiszteletben tartjuk az Ön jogait, és elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelme iránt! Működésünk során mindenkor tekintettel vagyunk az adatkezelés alábbi alapelveire: jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; célhoz kötött adatkezelés; adattakarékosság; pontosság; korlátozott tárolhatóság; integritás és bizalmas jelleg; elszámoltathatóság.

 

 1. Adatkezelő adatai és elérhetőségei

 

MSP HS Szolgáltató Kft.

székhely: 1027 Budapest, Margit krt. 64. B. ép. fszt. 7

Adószám.: 26316587-2-41

Cgj.szám: 01-09-335715

Bankszámlaszám: 10403181-50526967-68651004

Felnőttképzési azonosító: B/2020/000269

Képviseli: Dr. Somogyi Patrícia Beáta ügyvezető

Elérhetőségei: msp@msp-design.hu

 

 

 1. Adatvédelmi tisztviselő adatai és elérhetőségei

 

Az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kinevezni, ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a személyes adatai, azok védelméhez fűződő jogai a teljes védelemben részesülnek.

 

 

 1. Személyes adatok köre és az adatok kezelésének célja

 

Az alábbi személyes adatokat kezeljük az online oktatással, a felnőttképzési törvényben foglalt jogszabályi kötelezettségeink teljesítése és az ahhoz kapcsolódó számlázással kapcsolatban:

– név, születési név, születési hely és idő, anyja neve,

– lakóhely

– e-mail cím, számlázási név, számlázási cím, adóazonosító jel

– résztvevő iskolai végzettsége, szakképesítése, szakképzettsége, idegennyelv-ismerete

– oktatás megnevezése

– jelszó

– IP cím

– használt operációs rendszer

– használt böngészőprogram

– kép- és hangfelvétel

 

Csak azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek az online oktatás megfelelő színvonalú nyújtásához, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez és a számlázáshoz feltétlenül szükségesek.

 

A név és a lakóhely, az adóazonosító jel, valamint a megvásárolt szolgáltatás (oktatás megnevezése) a számla kiállításához jogszabály szerint elengedhetetlen, az e-mail cím és a jelszó pedig a felhasználó azonosításához elengedhetetlen. Az IP címet, a használt operációs rendszert és böngészőprogramot a Tudáspiac és a Microsoft mint a webinárium, az online oktatás felülete kezeli az Ön hozzájárulása alapján, melyet visszavonhat.

 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény (a továbbiakban felnőttképzési törvény) 21. §. (1) bekezdése értelmében a felnőttképzésen résztvevő személy, a hallgató köteles megadni az alábbi adatokat: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve lakóhely, tartózkodási hely, oktatási azonosító száma (A felnőttképző a képzésben részt vevő személyt az oktatási azonosító száma alapján tartja nyilván, és a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében az oktatási azonosító számhoz kapcsolódóan szolgáltat adatot.), a résztvevő iskolai végzettsége, szakképesítése, szakképzettsége, idegennyelv-ismerete. Ezen adatok kezelését a jogszabály írja elő.

 

A felnőttképző– a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. A képzéshez kapcsolódóan a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján – személyazonosításra alkalmatlan módon – biztosítani kell a képzésben részt vevő személy részére a képzéssel kapcsolatos elégedettségének felmérése céljából kérdőív önkéntes kitöltését, legkésőbb a képzés befejezésének időpontját követő harmincadik napig. Vagyis felhívjuk a résztvevők figyelmét arra, hogy a hatóság az Ön e-mailcímére fog kiküldeni egy kérdőívet, egy elégedettségmérő kérdőívet. Ezek az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. Ezeket az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. A felnőttképző felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján teljesít.

 

A kép-és hangfelvételek kezelése az érintett kifejezett hozzájárulása alapján történik, melyet a jelen tájékoztató tudatában, önkéntesen és kifejezetten ad meg. A Microsoft Teams rendszeren keresztül megvalósuló Webináriumok esetében a résztvevő a hangot és a képet is kikapcsolhatja, azonban tudomásul veszi, hogy ebben az esetben korlátozottabban tud részt venni a képzésen, hiszen kérdéseket nem tud feltenni. A kép-és hangfelvételek nem kerülnek közzétételre nyilvánosan, azok a csoport tagjai számára válnak elérhetővé korlátozott ideig, a képzést követő 7 napig.

 

 

 1. Személyes adatok kezelésének jogalapja

 

Az adatok kezelésének jogalapja jogszabály kötelező rendelkezése, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (l. 3. pont felnőttképzési törvény és számla kiállítására vonatkozó jogszabályok), valamint szerződés teljesítése és a kép-és hangfelvételek esetén önkéntes hozzájárulás. Ön egy oktatást vásárol tőlünk, melyet online tud igénybe venni, egy online szolgáltatást rendel meg tőlünk, amit online teljesítünk, ami egy szerződés, és melyet akkor tudunk teljesíteni, ha a fenti adatokat megadja nekünk. Továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § szerint a szolgáltató – jelen esetben cégünk – a szolgáltatás nyújtása céljából – tehát az oktatás nyújtása céljából is – kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A 3. pontban foglalt adatok ilyen adatok.

 

Az adatok kezelésének jogalapja továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, mely alapján számlát vagyunk kötelesek kiállítani az általunk nyújtott szolgáltatásról, valamint kötelesek vagyunk kezelni a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó bizonylatokat.

 

A felnőttképzési törvény mint a képzésre irányadó jogszabály előírja a 3. pontban részletezett adatok kezelését, ezen jogi kötelezettségünk teljesítése céljából kell kezelnünk a megjelölt adatokat.

 

A kép-és hangfelvételek készítéséhez és közzétételéhez a hallgatók zárt körének Ön külön hozzájárulást kell hogy adjon, mely kifejezett, önkéntes és egyértelmű. Ezen adatkezelés célja, hogy Ön személyesen kérdéseket tudjon feltenni, és az azokra adott válaszol később is visszakereshetőek és visszahallgathatóak legyenek, így magasabb minőségű, személyre szabottabb képzést kapjon.

 

 

 1. Személyes adatok címzettjei, Adatfeldolgozók

 

A személyes adatokat az Adatkezelő, annak ügyvezetője és adminisztratív munkatársa kezelik.

 

A számlákon található személyes adatokat a könyvelő részére, továbbá az adóhatóság részére adjuk át, hogy a jogszabályban foglalt bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni.

 

Az online oktatás szolgáltatást az előre rögzített tananyagok esetében a tudaspiac.hu (Panosys Kft., 7500 Nagyatád, Kiszely L. u. 6/b., info@tudaspiac.hu) oldalon keresztül nyújtjuk.

 

A szolgáltatás nyújtása az élő webináriumok és online képzések esetében a Microsoft Teams rendszerén keresztül történik. Az adatfeldolgozó csak a felületet nyújtja, részére csak a felhasználók e-mail címei kerülnek átadásra annak érdekében, hogy az előadásra be tudjanak jelentkezni. A webinárium felületét az Adatkezelő nyitja meg, és ő veszi fel abba a résztvevőket, a résztvevőknek csak magát a Teams programot kell letölteniük. A Microsoft adatkezelési feltételei itt érhetőek el: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement.

 

A megrendelt oktatásról a számla kiállítása a szamlazz.hu oldalon keresztül történik (KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/c., adatvédelmi szabályzat: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/, info@szamlazz.hu), az ő részéükre kerülnek megküldésre, mely a számlákat kiállítja. A barion.hu (Barion Payment Zrt. 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5/5., adatkezelési szabályaik itt olvashatók: https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/, hello@barion.com) részére kerülnek átadásra a fizetési adatok, amely programon keresztül az online fizetés történik. Ők mint adatfeldolgozók járnak el, nem kezelik az Ön személyes adatait, csak technikai műveleteket hajtanak végre a közölt adatok alapján.

 

 

 1. Külföldi adattovábbítás

 

Az Adatkezelő nem továbbít külföldre személyes adatot. A Microsoft Teams rendszerben kezelt személyes adatok azonban ilyen adattovábbításnak minősülnek.

 

 

 1. Adatkezelés időtartama

 

A számlázáshoz szükséges adatokat (név, cím, adóazonosító jel, számla sorszáma és összege) a számviteli törvény szerint 8 évig vagyunk kötelesek kezelni.

 

A 3. pontban írt egyéb adatokat a regisztráció törlésétől számított 1 évig kezeljük.

 

Az Adatkezelő mint felnőttképző a felnőttképzési törvény 21. § (1) bekezdésben meghatározott személyes adatot a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

 

A felnőttképzési államigazgatási szerv a kötelező adatszolgáltatás keretében továbbított adatokról, a megismert adatokról és a felnőttképző által kiállított tanúsítványról –  ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából – elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott adatokat törli

 

A Microsoft Teamsben rögzítette adatokat, a programot a felhasználó maga bármikor törölheti.

 

 

 1. Adatkezeléssel érintettek jogai

 

Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen az adatkezeléssel kapcsolatban, például arról, hogy milyen adatokat kezelünk Önről, és azokat kinek továbbítjuk.

 

Joga van továbbá ahhoz, hogy kérje a kezelt személyes adatai javítását, helyesbítését, ha azok nem felelnek meg mindenben a valóságnak.

 

Kérheti a személyes adatai törlését vagy zárolását – amennyiben nem kötelező adatkezelésről van szó –, ha az adatkezelés jogellenes, célja megszűnt, visszavonja a személyes adatok kezelésére adott hozzájárulását, kezelt adata téves vagy hiányos és ez nem orvosolható, a bíróság vagy a NAIH elrendelte ezt. Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok elfeledtetését is, ami azt jelenti, hogy a technika jelenlegi állása szerint mindent megteszünk azért, hogy mindenhonnan törlésre kerüljenek azok az adatok, amelyek törlését jogszerűen kérte.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, ezt visszavonhatja, azonban ez egyrészt nem érinti a korábban jogszerűen felvett adatokat, másrészt a jogszabály alapján kötelezően kezelendő adatokat, valamint a jogos érdek érvényesítése céljából továbbra is kezelhetjük személyes adatait, így például kiegyenlítetlen számla érvényesítésére irányuló eljárásban, bevallási-adatszolgáltatási kötelezettségünkkel kapcsolatban.

 

Tiltakozhat is a személyes adatai kezelése ellen, ha Ön szerint olyan módon kezelünk adatokat, mellyel nem ért egyet. Ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a mi vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, és ha ez a tiltakozás jogszerű, töröljük a személyes adatokat, kivéve, ha nem a törlést kéri, hanem például az adatok zárolását.

 

 

 1. Panasz benyújtásának lehetősége, bírósági jogorvoslat

 

Amennyiben úgy gondolja, hogy a személyes adatai kezelése során bármilyen sérelmet szenvedett, kérjük, jelezze azt nekünk haladéktalanul, és azonnal, legkésőbb 30 napon belül intézkedünk a jogsérelem orvoslása iránt. Amennyiben nem lennének kielégítőek az általunk tett intézkedések, tájékoztatjuk, hogy jogai védelme érdekében bírósághoz (a lakóhelye szerint illetékes, melyet a www.birosag.hu oldalon megtalál) fordulhat, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 06-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu) is fordulhat.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy bírósági vagy hatósági jogorvoslatot onnantól 30 napon belül nyújthat be, hogy mi az Ön bejelentésével, tiltakozásával kapcsolatos döntésünket meghoztuk és közöltük Önnel, vagy elmulasztottuk határidőben megválaszolni az Ön tiltakozását.

 

 

 1. Fogalommagyarázatok

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ

 

Különleges személyes adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (technikai műveleteket jelent)

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés, stb.

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése

 

 

 1. Adatok biztonsága és védelme

 

Mind mi, mind az 5. pontban rögzített partnereink mindent megteszünk azért, hogy védjük az Ön személyes adatait. Ennek érdekében jelszóval védettek a felhasználó fiókok, biztonsági mentéseket végzünk, és jelezzük Önnek haladéktalanul, ha bármilyen adatvédelmi incidens merült fel, ha például bármilyen szokatlan belépési kísérletet észlelünk.

 

 

 1. Sütik kezelése

 

A süti a webszerver által a honlap látogató végberendezésén (jellemzően számítógép vagy mobiltelefon) elhelyezett szöveges fájl, mely a felhasználóra, a weboldal működésére, vagy akár a felhasználó és a webszerver közötti kapcsolatra vonatkozó információt tárol. A webszerver az oldal letöltésekor gyakran ezekből az információkból „dolgozik” és így javítja a felhasználói élményt, vagy nyújt szolgáltatásokat.

 

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket. Önnek a böngésző beállításainál van lehetősége a sütiket kezelni: tilthatja és törölheti őket. A honlapunkon kettő fajta sütit tárolunk: teljesítményt biztosító süti (Google Analytics), mely csak abban az esetben települ a látogató gépére, ha arra a látogató a hozzájárulást az első látogatáskor megadta, illetve használatot elősegítő. ún. funkcionális süti, mely nem igényli az Ön hozzájárulásának a beszerzését.

 

Budapest, 2021. február 15.